Privacy

Privacy statement KV Sport 

Inleiding 

KV Sport neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op  een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit  welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit  Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van  jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te  nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@kvsport.nl. 

Wie is KV Sport? 

KV Sport is de besloten vennootschap KV Sport B.V., kantoorhoudende te (1319 DG)  Almere aan Spinnakerplantsoen 14, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer  van Koophandel onder nummer 81706278. 

Wanneer KV Sport jouw persoonsgegevens verwerkt, is KV Sport de  verwerkingsverantwoordelijke. 

Hoe gebruikt KV Sport jouw gegevens? 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor KV Sport  persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens KV  Sport voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens  te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door KV Sport worden bewaard. Om het  overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie 

Doeleinde: Financiële administratie 

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC),  Openstaande saldo 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Facturatie 

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), 

Openstaande saldo 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Beheer van bestellingen 

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,  Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,  

Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK-nummer,  

Klantnummer 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Afhandelen klachten over het product 

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,  Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,  

Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK-nummer,  

Klantnummer 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf 

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens,  Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens  de dienst gegenereerd worden 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Afhandelen klachten over de dienst 

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens,  Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens  de dienst gegenereerd worden 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: CRM 

Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis,  Telefoonnummer 

Grondslag: Gerechtvaardigd belang 

Betrokken  belang: 

Commercieel belang 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Marketing 

Doeleinde: Direct marketing 

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, User ID,  Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres 

Grondslag: Gerechtvaardigd belang 

Betrokken  belang: 

Commercieel belang 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Website 

Doeleinde: Website analytics 

Gegevens: Surfgedrag 

Grondslag: Gerechtvaardigd belang 

Betrokken  belang: 

Commercieel belang 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: A/B testing 

Gegevens: Surfgedrag 

Grondslag: Gerechtvaardigd belang 

Betrokken  belang: 

Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Account aanbieden 

Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID,  Inhoud van het bericht 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews 

Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID,  Inhoud van het bericht 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Beveiliging en fraudebestrijding 

Doeleinde: Identiteitsverificatie 

Gegevens: Afbeeldingen, Biometrische identificatiegegevens, Elektronische  identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord, Financiële  

middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, Leningen, Hypotheken,  Financiële transacties, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en  

schikkingen, IBAN, Naam, Adres 

Grondslag: Gerechtvaardigd belang 

Betrokken  belang: 

Commercieel belang 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Beveiliging van gegevens 

Gegevens: Afbeeldingen, Biometrische identificatiegegevens, Elektronische  identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord, Financiële  middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, Leningen, Hypotheken,  Financiële transacties, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en  

schikkingen, IBAN, Naam, Adres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang 

Betrokken  belang: 

Commercieel belang 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Credit check 

Gegevens: Afbeeldingen, Biometrische identificatiegegevens, Elektronische  identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord, Financiële  middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, Leningen, Hypotheken,  Financiële transacties, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en  

schikkingen, IBAN, Naam, Adres 

Grondslag: Gerechtvaardigd belang 

Betrokken  belang: 

Commercieel belang 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Hoe verkrijgt KV Sport jouw persoonsgegevens? 

KV Sport heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en  omdat KV Sport gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn:  XXXXXXXXXXXX. 

Wat zijn jouw rechten? 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een  aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: 

Inzage 

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account.  Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij KV Sport over je zijn vastgelegd, kun je een  verzoek tot inzage doen.

Wijzigen 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar  aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je  een verzoek hiertoe doen bij KV Sport. Je kunt verzoeken dat KV Sport je gegevens  wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

Beperken van de verwerking 

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om KV Sport te verzoeken de  verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

Recht van bezwaar 

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van KV Sport  of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Gegevensoverdracht 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van KV Sport te verkrijgen. KV Sport zal deze  verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in  andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw  gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. 

Toestemming intrekken 

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw  toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het  verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen  verwerken. Het kan zijn dat KV Sport je daardoor bepaalde diensten niet meer kan  leveren. 

Reactie door KV Sport 

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@kvsport.nl. KV Sport zal je verzoek zo  snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat KV Sport een 

dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien KV Sport je verzoek afwijst zullen wij in ons  antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

Ontvangers van de persoonsgegevens 

Het kan zijn dat KV Sport verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij,  bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt KV Sport ze? 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van KV  Sport worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het  geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna:  “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van KV Sport worden  geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet  beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine  stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie  verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het  Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Waar kan je terecht met klachten en vragen? 

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop KV Sport je  gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@kvsport.nl. Ook als je een  klacht hebt over de manier waarop KV Sport jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail  sturen naar info@kvsport.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de  bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In  Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.