Algemene Voorwaarden Zakelijk

ALGEMENE VOORWAARDEN KV SPORT Zakelijk (B2B)

Download de "Algemene Voorwaarden Zakelijk B2B" als pdf bestand

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:
1. KV Sport B.V.: De besloten vennootschap KV Sport B.V., gevestigd te Almere aan Spinnakerplantsoen 14, 1319DG, met
KvK-nummer 81706278, hierna “KV Sport”(verkoper);
2. Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van KV Sport B.V;
3. Klant: Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die als
wederpartij van KV Sport, een Overeenkomst aangaat met KV Sport en/of een bestelling plaatst op de Website van KV
Sport, voor het kopen van een Product (aangaan van (koop)Overeenkomst);
4. Partijen: KV Sport en de Klant samen;
5. Inloggegevens: De combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een
bestelling op de Website;
6. Overeenkomst: De Overeenkomst tussen KV Sport en de Klant die via de Website en/of via elektronische communicatie
wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij KV Sport koopt (koopovereenkomst) en/of Opdracht geeft aan
KV Sport tot, het leveren van de Producten;
7. Product: Een Product dat op de Website aangeboden wordt door KV Sport;
8. Privacy Statement: De privacyverklaring van KV Sport, die te vinden is op de Website;
9. Website: De Website van KV Sport, waarop de Producten van KV Sport worden aangeboden.


Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, Overeenkomsten en
leveringen van Producten van, door of namens KV Sport, inclusief elk aanbod van KV Sport op de Website, het gebruik
van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen
met de Klant. Voor zover de Klant (tevens) andere Producten bestelt waarop bijzondere algemene voorwaarden van
toepassing zijn, worden deze eveneens op de Overeenkomst tussen de Klant en KV Sport van toepassing verklaard.
2. Indien de Klant eigen algemene voorwaarden op een Overeenkomst met KV Sport van toepassing verklaart of hiernaar
verwijst, worden die algemene voorwaarden door KV Sport niet aanvaard en prevaleren de Algemene Voorwaarden van
KV Sport, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.
3. KV Sport is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds
gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien de Klant niet
instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan de Klant het Product niet meer bestellen.
4. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door Partijen is
overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane
rechtsverhoudingen.
5. De Klant die een Overeenkomst met KV Sport aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door KV Sport gehanteerde
Algemene Voorwaarden. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later
aangegane rechtsverhoudingen.
6. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan
de Klant beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden
opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal KV Sport voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op
welke wijze van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek
van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
7. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van derden uitdrukkelijk
uit.
8. Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van KV Sport en door haar
voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige
erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst op
persoonlijke titel hebben gehandeld.
9. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met natuurlijke personen
die niet handelen in de uitoefenen van beroep of bedrijf.
10. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar KV Sport is gevestigd.


Artikel 3. Aanbiedingen/offertes en totstandkoming Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (door de Klant) van het aanbod en/of de offerte (van KV Sport).
Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een aanvaarding langs
elektronische weg/e-mail) en/of door middel van het doorlopen van het online bestelproces door de Klant op de Website
van KV Sport, met als onderdeel de aanvaarding van het aanbod en de Algemene Voorwaarden van KV Sport. Indien de
Klant op de Website van KV Sport een bestelling plaatst, dan is deze bestelling op het moment dat de Klant op de
bestelknop drukt of een bestelbevestiging per email ontvangt, definitief. Op het moment dat de Klant van KV Sport een
bevestiging per email ontvangt, komt een bindende Overeenkomst tussen Partijen tot stand.
2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt KV Sport onverwijld langs elektronische
weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. KV Sport voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
4. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken
voorschot.
5. Het is de Klant niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van KV Sport te hebben verkregen rechten en
verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.
6. KV Sport is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met de Klant door een enkele kennisgeving aan
de Klant aan een derde over te dragen.
7. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de
betreffende Producten.
8. Alle aanbiedingen/offertes van KV Sport zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij
een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door KV Sport tevens binnen zeven dagen na
ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen Partijen geen Overeenkomst tot stand is
gekomen.
9. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk
overeenkomen.
10. Alle afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
11. In reclamemateriaal, in de ruimte zin van het woord, zoals catalogi, prijscouranten, folders, websites van derden, social
media etc. opgenomen gegevens zijn voor KV Sport nimmer bindend.
12. Afbeeldingen bij Producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. KV Sport kan niet
garanderen dat de weergegeven Producten exact overeenkomen met de echte Producten.
13. Is aan de Klant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt
zonder dat het te leveren Product daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn
overeengekomen dat het te leveren Product wel daarmee zal overeenstemmen.
14. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke afspraken zijn opgaven van maten, gewichten en overige
gegevens zo betrouwbaar mogelijke schattingen.
15. De aanbiedingen van KV Sport zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is
genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
16. De administratie van KV Sport geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door Klant gedane aanvragen en/of
bestellingen. De Klant erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.


Artikel 4. Prijzen en betaling
1. De op offertes van KV Sport genoemde prijzen zijn altijd exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, en
exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of schriftelijk anders overeengekomen. Tijdens de
elektronische communicatie zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en/of
betalingskosten.
2. De op aanbiedingen (incl. op de Website) van KV Sport genoemde prijzen zijn altijd inclusief btw en eventuele andere
overheidsheffingen en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen en/of vermeld.
Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en/of betalingskosten.
3. KV Sport garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel en/of volledig is. Gedurende de in het
aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens
prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten dan wel
verschrijvingen in het aanbod binden KV Sport niet.
4. In afwijking van het vorige lid kan KV Sport Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
financiële markt en waar KV Sport geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
5. Alle door KV Sport gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment en/of ten tijde van het uitbrengen van
aanbieding/offerte bekend zijnde prijsbepalende factoren. Verhogingen hiervan, die door KV Sport niet konden worden
voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de Overeenkomst, kunnen aanleiding
geven tot prijsverhogingen. KV Sport is gerechtigd om de prijzen en/of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde
en/of niet betaalde Producten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals
grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen en dergelijk.
6. KV Sport is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe
aanleiding geeft.
7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is KV Sport niet verplicht het Product volgens de foutieve prijs te
leveren.
8. Op de Website en de offertes worden de betalingsmogelijkheden vermeld. Alle betalingen moeten geschieden op een door
KV Sport aan te wijzen bankrekeningnummer in Nederland. De volledige koopsom wordt in beginsel meteen voldaan.
Wanneer met de Klant voor een wijze van betaling na levering wordt afgesproken, is de betalingstermijn afhankelijk van
de gekozen betalingswijze en de onderlinge afspraken, zoals aangegeven op de Website en/of in de (elektronische)
schriftelijke communicatie. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.
9. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan KV Sport te melden.
Betaalopdrachten voor giro- en/of bankinstellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht dan wel
machtiging tot betaling geeft.
10. Het doen van betalingen van de Klant aan KV Sport op elektronische wijze, waaronder via het internet en middels
creditcards geschiedt voor risico van de Klant. KV Sport is niet aansprakelijk voor schade van de Klant verband houdend
of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via het internet of door middel van creditcards. Het
verschaffen van creditcard gegevens door de Klant aan KV Sport via het internet of anderszins is voor eigen risico van de
Klant.
11. Betaalt de Klant niet binnen de overeengekomen termijn of is KV Sport niet in staat het verschuldigde bedrag middels het
door de Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant van rechtswege in
verzuim, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is. Vanaf dat moment is KV Sport gerechtigd de verplichtingen op
te schorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan of deze te ontbinden.
12. Indien Klant, na herhaalde verzoeken, na 14 dagen nog altijd in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan
KV Sport de vordering uit handen geven. Wanneer de Klant in verzuim is, is hij/zij wettelijke rente, buitengerechtelijke
incassokosten en overige schade verschuldigd aan KV Sport. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor
rekening van de Klant. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van de Wet normering buitengerechtelijke
incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
13. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en/of kosten en/of
vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.
14. De Klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Verrekening door de
Klant is niet toegestaan.
15. De Klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te
schorten.
16. KV Sport is te allen tijde gerechtigd van de Klant zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn
betalingsverplichtingen.
17. KV Sport behoudt het recht om een aanbetaling van 50 tot 100% te hanteren.
18. Facturen moeten uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij Partijen hierover schriftelijk andere
afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
19. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van KV Sport op
de Klant onmiddellijk opeisbaar.
20. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door KV Sport, dan is hij nog steeds verplicht de
afgesproken prijs aan KV Sport te betalen.


Artikel 5. Gebruik en beschikbaarheid van de Website
1. KV Sport garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel en/of volledig is.
2. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er
tegenover KV Sport voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn
Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die met zijn Inloggegevens worden gedaan.
4. Zodra de Klant weet en/of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet
de Klant KV Sport daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende
maatregelen te nemen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
5. KV Sport behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit
noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.


Artikel 6. Privacy
1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden
(persoons)gegevens aan KV Sport verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van KV Sport
en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.
2. KV Sport respecteert de privacy van de Klant. KV Sport behandelt en verwerkt alle (persoons)gegevens die worden
verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De Klant
stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Klant hanteert KV Sport passende
veiligheidsmaatregelen.
3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de Privacy Statement, welke is in te zien op de Website van KV
Sport.


Artikel 7. Ontbinding
1. Elk der Partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de Overeenkomst
zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te
beëindigen:
a. wanneer door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel de
wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
b. wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;
c. wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen;
d. wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd; en/of
e. wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de Overeenkomst niet
gevergd kan worden.
2. Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe, indien de andere partij, na een
deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met voorstel voor een redelijke termijn voor
zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijk verplichtingen ingevolge de
Overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van KV Sport op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien
KV Sport de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
4. KV Sport behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.


Artikel 8. Risico-overgang
1. Ongeacht hetgeen tussen KV Sport en de Klant omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de
Producten voor risico van KV Sport, tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of van de
door de Klant ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan door middel van ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten
en/of paklijsten of door feitelijke levering en/of tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Zodra het gekochte door de Klant en/of door de Klant ingeschakelde derde(n) in ontvangst is genomen door middel van
ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten of door feitelijke levering, gaat het risico over van KV
Sport naar de Klant.


Artikel 9. Levering
1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn. Dit houdt in dat alle kosten voor de Klant zijn.
2. KV Sport zal de grootste mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van Producten.
3. Leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan, zullen
zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zijn deze termijnen indicatief, nimmer te beschouwen als een fatale termijn
en geven de Klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. Bij overschrijding van de
termijn moet de Klant KV Sport schriftelijk in gebreke stellen.
4. Als plaats van levering geldt in alle gevallen – behoudens andersluidende schriftelijke regeling – de feitelijke of de door de
Klant bij bestelling opgegeven vestigingsplaats van de Klant c.q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd.
5. De Klant dient het juiste adres en e-mailadres door te geven aan KV Sport. Ook eventuele wijzigingen hiervan dienen
tijdig doorgegeven te worden aan KV Sport. Indien de Klant een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan
zijn de extra verzendkosten voor rekening van de Klant.
6. De Klant verplicht zich KV Sport in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.
7. KV Sport zal geaccepteerde (Product)bestellingen trachten binnen 14 dagen te leveren, tenzij een andere leveringstermijn
is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht.
8. De Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat KV Sport deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel
op het moment waarop deze zaken hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
9. De Klant garandeert voor eigen rekening en risico dat aan KV Sport de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke
medewerking wordt verleend en de aflevering onder normale werkomstandigheden, gedurende normale werkuren van
08.00u-17.00u kan plaatsvinden, en het Product af te nemen op het moment dat KV Sport deze bij hem aflevert of doet
afleveren, dan wel op het moment waarop deze Producten hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
10. Indien het bestelde Product aan de Klant ter aflevering is aangeboden, doch aflevering is niet mogelijk gebleken op grond
van het feit dat de Klant een van de hierboven in leden 6 en 9 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname
geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere
ingebrekestelling door KV Sport vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de
leveringsdatum van het bestelde Product. Het Product is ook vanaf dit moment voor risico van de Klant.
11. Onverminderd de verplichting tot betaling is de Klant in het in lid 10 bedoelde geval gehouden tot het vergoeden van
door KV Sport ten gevolge van de weigering geleden schade, waaronder het maken van kosten voor opslag en transport,
welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.
12. Indien de Klant afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de
levering, is KV Sport gerechtigd het Product voor rekening en risico van de Klant op te slaan.
13. Indien de Producten worden bezorgd, is KV Sport gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
14. Indien KV Sport gegevens van de Klant nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat
de Klant deze gegevens aan KV Sport ter beschikking heeft gesteld.
15. KV Sport is gerechtigd de Producten in gedeelten te leveren, tenzij Partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen. KV
Sport is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
16. KV Sport heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst te laten verrichten door derden.


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht
1. De bij KV Sport aanwezige en/of bij de Klant geleverde Producten blijven eigendom van KV Sport totdat de Klant de
gehele afgesproken prijs heeft betaald en/of alles heeft voldaan hetgeen KV Sport uit hoofde van alle Overeenkomsten
met de Klant en in dat kader te vorderen mocht hebben en/of krijgen. Tot die tijd kan KV Sport zich beroepen op zijn
eigendomsvoorbehoud en de Producten terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft KV Sport het recht om
de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van
schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan KV Sport worden tegengeworpen.
3. De Klant is nimmer bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten op enige andere wijze te verpanden,
bezwaren, tot zekerheid over te dragen en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven. Evenmin is de Klant gerechtigd
enige verandering aan het Product aan te brengen.
4. KV Sport is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te
bezwaren.
5. KV Sport verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan de Klant geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te
geven.
6. Indien Producten nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is
voldaan, heeft KV Sport het recht van retentie. KV Sport is dan bevoegd om alle Producten die KV Sport van de Klant
onder zich heeft, onder zich te houden totdat de Klant aan al zijn verplichtingen jegens KV Sport, waarmede de
betreffende Producten direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan. Raken Producten die onder dit recht vallen
uit de macht van KV Sport, dan is KV Sport gerechtigd deze Producten op te eisen, als ware zij zelf eigenaar.
7. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van de Klant zijn de verplichtingen van de Klant
onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien de Klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is KV Sport gerechtigd het haar toebehorende
Product op koste van de Klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.


Artikel 11. Conformiteit
1. KV Sport staat ervoor in dat het Product voldoet aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de
redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal KV Sport kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze
van KV Sport het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als
herstel niet mogelijk is of niet van KV Sport gevergd kan worden, zal KV Sport het Product vervangen.
3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk:
a) wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het
gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of aard van het gebrek zich hiertegen verzet;
b) bij beschadiging door opzet of nalatigheid van Klant;
c) bij normale slijtage; en/of
d) bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of -voorschriften.


Artikel 12. Garanties
1. Indien in de Overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. KV Sport garandeert dat het verkochte,
op het moment van sluiten van de Overeenkomst, aan de Overeenkomst beantwoordt, dat het voor een marktconforme
periode zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat de Klant voornemens is ervan te
maken.
2. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of
wanneer - zonder toestemming - de Klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te
brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
3. Indien de door KV Sport verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie
beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.


Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Indien een der Partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de Overeenkomst, zal de
andere partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend
onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden,
waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze
termijn heeft het karakter van een fatale termijn.
2. KV Sport is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze Overeenkomst, tenzij KV Sport de schade opzettelijk of
met grove schuld heeft veroorzaakt.
3. KV Sport is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van
verwachte besparingen of overige soortgelijke financiële verliezen evenals verlies van goodwill of goede naam of
reputatie.
4. De aansprakelijkheid van KV Sport tegenover de Klant voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk
presteren is beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende Producten.
5. De in lid 4 genoemde beperking geldt eveneens indien KV Sport door de Klant uit anderen hoofde dan de tussen hen
gesloten Overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die een partij zou moeten maken om een prestatie van de andere partij aan de Overeenkomst te
laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien die andere partij de Overeenkomst heeft
ontbonden;
b. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling
betrekking heeft op directe schade in de zin van de Algemene Voorwaarden; en/of
c. redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de schadelijdende partij aantoont
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
7. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een Overeenkomst,
is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en)
wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
8. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als KV Sport aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect
voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door KV Sport bij de uitvoering van de opdracht gebruikte
apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere Producten.
9. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van KV Sport voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid
van KV Sport, zijn leidinggevende of ondergeschikten.
10. KV Sport is nimmer aansprakelijk ter zake van de door de Klant aan KV Sport in verband met de Overeenkomst ter
beschikking gestelde materialen. De Klant verplicht zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering af te
sluiten.
11. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de Klant niet direct na het ontstaan van de schade
maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede KV
Sport betreffende de ontstane schade niet, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, schriftelijk op de hoogte heeft gesteld
van de ontstane schade en/of van alle relevante informatie met betrekking tot de ontstane schade.
12. KV Sport is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de Klant onjuiste en/of onvolledige
gegevens heeft verstrekt.
13. De Klant is tegenover KV Sport aansprakelijk voor door KV Sport geleden schade die door een aan de Klant toerekenbare
tekortkoming is veroorzaakt.
14. Onverminderd het bovenstaande is KV Sport niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld
en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het afgeleverde Product door de Klant.
15. KV Sport bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid
jegens de Klant kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij
ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.


Artikel 14. Verplichtingen van de Klant
1. De Klant heeft de plicht alle relevante en/of noodzakelijke informatie te verstrekken aan KV Sport, die KV Sport voor een
goede uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat KV Sport tijdig kan beginnen aan de opdracht.
3. De Klant is verplicht alle gegevens en bescheiden, die KV Sport meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de
Overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen
4. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan KV Sport ter beschikking gestelde
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders
voortvloeit.
5. De Klant vrijwaart KV Sport voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in leden
1 tot en met 4 van dit artikel gestelde.
6. Indien en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert KV Sport de betreffende bescheiden.
7. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door KV Sport verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt
de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening
van de Klant.
8. KV Sport heeft het recht een Klant te weigeren en/of Overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn/haar
verplichtingen uit de Overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien KV Sport kennis heeft genomen
van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn/haar verplichtingen niet behoorlijk zal
(kunnen) nakomen.
9. KV Sport kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst.
Indien KV Sport op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling, aanvraag en of Opdracht te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
verbinden.
10. KV Sport behoudt het recht een Klant te weigeren en/of de Overeenkomst te ontbinden indien zij van mening is niet aan
de verwachtingen van de Klant te kunnen voldoen.


Artikel 15. Eigen verantwoording en eigen risico
1. Alle Opdrachten van de Klant die aan KV Sport worden verstrekt en/of het gebruikmaken van de Producten van KV
Sport vallen onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de Klant.
2. Door een Product te bestellen van KV Sport, verklaart de Klant bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van het gebruik
van de Producten.


Artikel 16. Onderzoek, reclames
1. De Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn
te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemmen met hetgeen Partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die
daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 14 dagen na de
dag van aflevering van de goederen door de Klant schriftelijk bij KV Sport worden ingediend.
3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft KV Sport het recht om of te herstellen, of opnieuw te
leveren, of om van levering af te zien en de Klant een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan
KV Sport worden tegengeworpen.
5. Klachten met betrekking tot een bepaald Product hebben geen invloed op andere Producten behorende bij diezelfde
Overeenkomst.
6. Na het verwerken van de goederen bij de Klant worden geen reclames meer geaccepteerd.
7. De Klant kan er geen beroep op doen dat geleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoorden, indien hij dit
onderzoek nalaat of KV Sport niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.
8. Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na de aflevering van het Product schriftelijk aan KV Sport te worden
gemeld.
9. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat de Klant ze heeft ontdekt, doch uiterlijk binnen twee maanden na levering
van het Product schriftelijk te worden gemeld.
10. Gereclameerde Producten mogen alleen aan KV Sport worden teruggezonden met uitdrukkelijke voorafgaande
toestemming van KV Sport. Retourzendingen dienen te zijn voorzien van de originele verpakking. Retourzending dient in
alle gevallen volgens instructies van KV Sport te geschieden. KV Sport behoudt zich het recht voor te verlangen dat
bedoelde Producten naar een door haar opgegeven adres worden gezonden.
11. Het recht van reclame vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als waarin het werd
afgeleverd door KV Sport aan de Klant.
12. Reclames over facturen dienen binnen vijf werkdagen na de datum van verzending van de factuur schriftelijk te worden
ingediend.


Artikel 17. Klachtplicht
1. De Klant is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden dan wel geleverde Producten direct schriftelijk dan wel
elektronisch te melden aan KV Sport. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, zodat KV Sport in staat is hierop adequaat te reageren. De Klant dient een klacht binnen 5 werkdagen na de
levering van het Product kenbaar te maken aan KV Sport.
2. Bij KV Sport ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn vanaf de datum van ontvangst van de klacht
beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door KV Sport binnen de termijn van
5 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord
kan verwachten.
3. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat KV Sport gehouden kan worden om andere Producten te leveren dan
initieel zijn overeengekomen.
4. KV dient een klant gegrond te verklaren. Is een klacht gegrond, dan is KV Sport gehouden om zo mogelijk binnen een
redelijke termijn eventuele tekortkomingen te, het Product eventueel te vervangen of om van levering af te zien en de
Klant een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. Indien de Klant een andere oplossing wil dan een correctie,
dient de Klant dit schriftelijk dan wel elektronisch bekend te maken aan KV Sport.
5. Als de klachtenprocedure niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, ontstaat een geschil dat kan
worden voorgelegd aan allereerst een mediator en/of vervolgens de bevoegde rechter zoals bepaald in deze Algemene
Voorwaarden.
6. Klachten over het Product kunnen worden gestuurd naar info@kvsport.nl. KV Sport zal binnen redelijke termijn
inhoudelijk reageren op de klacht.


Artikel 18. Retour
1. Uit voorzorg en rekening houdende met gevallen van retournering bij reclame dan wel klachten zal de Klant zorgvuldig
omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om
de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product
slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. Indien de Klant van het Product wil retourneren, zal hij de ongebruikte en onbeschadigde Product met alle geleverde
toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele verzendverpakking aan KV Sport retourneren, conform de
door KV Sport verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige retournering ligt bij de Klant. De Klant is aansprakelijk voor
waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan
toegestaan in lid 2.
4. Als de Klant een Product wil retourneren, meldt hij dit op een ondubbelzinnige wijze aan KV Sport.
5. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product zo snel mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na de eerste (klacht)melding dan wel na de ontbinding terug te sturen.
6. Indien KV Sport de melding van retournering door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na
ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
7. In geval van ontbinding zal KV Sport het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen
na ontvangst van Producten terugbetalen. KV Sport is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te
brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat
verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.
8. Tenzij KV Sport aanbiedt het Product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft
ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
9. KV Sport draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product. Als de Klant voor een andere wijze van
verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending voor
KV Sport terugbetaald.
10. KV Sport gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een
andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.
11. Er bestaat geen mogelijkheid tot ontbinding van de Overeenkomst en/of retournering van het Product wanneer het
Product (volgens specificaties) op maat is gemaakt.


Artikel 19. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling
overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de
uitvoering daardoor worden beïnvloed. KV Sport stelt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht KV
Sport de Klant hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
4. Indien Partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft KV Sport daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van
de Overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.


Artikel 20. Overmacht
1. Kan KV Sport niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoen door overmacht, dan
is hij niet aansprakelijk voor door de Klant geleden schade. KV Sport is tevens niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting, indien zij daartoe gehinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee KV Sport ten tijde van het aangaan van
de Overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst
redelijkerwijs niet door de Klant kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, wanprestaties van toeleveranciers en/of
andere derden, computervirussen, slechte weersomstandigheden, werkonderbrekingen, oorlog of oorlogsgevaar,
burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting,
werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in
het bedrijf van KV Sport.
3. KV Sport is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook
niet als KV Sport als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
4. Voorts verstaan Partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan KV Sport afhankelijk is
voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens KV Sport voldoen, tenzij zulks
aan KV Sport te verwijten is. Ook de omstandigheid dat KV Sport een prestatie (waaronder een prestatie van de Klant) die
van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijd tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt valt
onder overmacht.
5. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan KV Sport niet aan zijn verplichtingen jegens de
Klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang KV Sport niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
6. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft de Klant het recht de Overeenkomst met onmiddellijke
ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.


Artikel 21. Verval van de vordering
Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door KV Sport vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de
aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.


Artikel 22. Verzekering
1. De Klant verplicht zich geleverde Producten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende
Overeenkomst, alsook Producten van KV Sport die bij de Klant aanwezig zijn en Producten die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
2. De Klant geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 23. Vrijwaring
1. De Klant vrijwaart KV Sport voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden,
welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door KV Sport of
door haar hulpperso(o)n(en), hulpproducten of (af)geleverde Product is veroorzaakt of toegebracht. Daarnaast vrijwaart
de Klant KV Sport, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
2. De Klant draagt zorgt voor een adequate verzekering ter zake van de hierboven in lid 1 bedoelde risico’s.
3. De Klant is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.
4. De Klant vrijwaart KV Sport tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door KV Sport geleverde
goederen en/of diensten.


Artikel 24. Aansprakelijkheid van de Klant
1. Ingeval een Opdracht (Productbestelling) wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan KV Sport verschuldigd zijn.
2. Wordt een Opdracht (Productbestelling) middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een
rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé de Klant zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke
persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de
rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of
deze, al dan niet op verzoek van de Klant, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van de Klant als natuurlijk
persoon of hen beiden is gesteld.


Artikel 25. Geheimhouding
1. Ieder der Partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere
informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of
vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan
berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook
geheimhoudt.
2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
a. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden
zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
b. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van
verstrekken door de andere partij;
c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie
aan de ontvangende partij te verstrekken
d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
3. De Klant verplicht zich tot geheimhouding van de door KV Sport aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke
informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft,
alsmede de bedrijfsgegevens. De Klant verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van
deze Overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze Overeenkomst en voor een periode van
drie jaar na het eindigen daarvan.


Artikel 26. Boete op overtreding geheimhoudingsplicht
1. Overtreedt de Klant het artikel van deze Algemene Voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt de Klant ten behoeve
van KV Sport een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor
elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan de Klant kan worden toegerekend.
Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure
benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van KV
Sport waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 27. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze Algemene Voorwaarden, iedere Overeenkomst met KV Sport, en alle daaruit voortvloeiende (niet-contractuele)
verplichtingen, tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
2. Het Weens Koopverdrag 1980 wordt nadrukkelijk uitgesloten.
3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar KV Sport BV is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen
van eventuele geschillen tussen Partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als onredelijk
bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.


Artikel 28. Conversie
1. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. KV Sport zal alsdan een nieuwe
bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigbare bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de
nietige/vernietigbare bepaling in acht zal worden genomen.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende
bepaling onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk
benaderd.
3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze
algemene voorwaarden.
4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te
worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.