Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KV SPORT

Download de "Algemene Voorwaarden" als pdf bestand


Artikel 1. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen  steeds de hiernavolgende betekenis: 

KV Sport B.V. De besloten vennootschap KV Sport B.V.,  gevestigd te Almere aan Spinnakerplantsoen 

14, 1319DG, met KvK-nummer 81706278,  

hierna “KV Sport”(verkoper); 

Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden van KV Sport; Klant De natuurlijke persoon (consument), die  anders dan in de uitoefening van zijn beroep  

of bedrijf, op de Website van KV Sport een  

bestelling plaatst (koper); 

Inloggegevens De combinatie van de gebruikersnaam en het  wachtwoord van de Klant voor het plaatsen  

van een bestelling op de Website; 

Overeenkomst De Overeenkomst tussen KV Sport en de  Klant die via de Website wordt gesloten op  

grond waarvan de Klant het Product bij KV  

Sport koopt (koopovereenkomst); 

Product Een Product dat op de Website aangeboden  wordt door KV Sport; 

Privacy Statement De privacyverklaring van KV Sport, die te  vinden is op de Website; 

Website De Website van KV Sport, waarop het  Product wordt aangeboden; 

Herroepingsrecht De mogelijkheid voor een consument (de  Klant) om binnen de bedenktijd af te zien van  

de Overeenkomst op afstand;

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,  Overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens KV Sport,  inclusief elk aanbod van KV Sport op de Website, het gebruik van de Website en op elke  via de Website tot stand gekomen Overeenkomst. 
 2. KV Sport kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen  gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene  Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien de Klant niet instemt met de  gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan de Klant het Product niet  meer bestellen. 
 3. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én  schriftelijk door KV Sport en de Klant is overeengekomen.  
 4. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene  Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien  dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal KV Sport voordat de Overeenkomst wordt  gesloten, aangeven op welke wijze van de Algemene Voorwaarden langs elektronische  weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische  weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.  
 5. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt  verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene  Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. KV Sport zal alsdan een nieuwe  bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigbare bepaling, waarbij  zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigbare bepaling in acht zal worden  genomen.  

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces door de Klant met als onderdeel de aanvaarding van het aanbod en de Algemene Voorwaarden van  KV Sport. 
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt KV Sport  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
 3. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door KV Sport nog onverwijld na  een bestelling worden herroepen.  
 4. KV Sport is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de  Website.  
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.  6. De administratie van KV Sport geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door  Klant gedane aanvragen en/of bestellingen. De Klant erkent dat elektronische  communicatie als bewijs kan dienen.  

Artikel 4. Gebruik en beschikbaarheid van de Website 

 1. KV Sport garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel en/of  volledig is.  
 2. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover KV Sport voor in en is hij er zelf  verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is. 
 3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die met zijn  Inloggegevens worden gedaan.  
 4. Zodra de Klant weet en/of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn  gekomen van onbevoegden, moet de Klant KV Sport daarvan op de hoogte stellen,  onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te nemen,  zoals het veranderen van de Inloggegevens.  
 5. KV Sport behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de  Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren  van de Website.  

Artikel 5. Privacy 

 1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven  van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan KV Sport verstrekt. Deze  (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van KV Sport en de  toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. 
 2. KV Sport respecteert de privacy van de Klant. KV Sport behandelt en verwerkt alle  (persoons)gegevens die worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het  bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De Klant stemt in met deze  verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Klant hanteert KV Sport  passende veiligheidsmaatregelen. 
 3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de Privacy Statement, welke is  in te zien op de Website van KV Sport.  

Artikel 6. Prijs en betaling 

 1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.  
 2. In de vermelde totaalprijs is BTW inbegrepen. Op de Website zal melding worden  gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en/of betalingskosten.  3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. De volledige koopsom wordt in  beginsel meteen in de webshop voldaan. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling  na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals  aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.  
 3. Als de Klant niet tijdig betaalt en/of KV Sport niet in staat is het verschuldigde bedrag  middels het door de Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te  incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of KV Sport een nadere aanmaning stuurt.  
 4. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan KV Sport de  vordering uit handen geven. In dat geval komen door KV Sport gemaakte kosten voor  rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten  (BIK).  
 5. Betaalt de Klant niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de Klant in gebreke, dan is KV  Sport gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de Klant aan zijn  betalingsverplichting heeft voldaan.  
 6. Blijft de Klant in gebreke, dan zal KV Sport tot invordering overgaan. De kosten met  betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Klant. Deze incassokosten  worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke  incassokosten.  
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn  de vorderingen van KV Sport op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 8. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst door KV  Sport, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan KV Sport te betalen.  10. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens  onverwijld aan KV Sport te melden. Betaalopdrachten voor giro- en/of bankinstellingen  zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht dan wel machtiging tot betaling  geeft.  

Artikel 7. Aanbiedingen, offertes en prijs 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is  genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het  aanbod. 
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding daarvan geen  recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk  anders zijn overeengekomen.  
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten  dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs  inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 

Artikel 8. Herroepingsrecht 

 1. Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product de  Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen  in artikel 6:230p BW van toepassing is. De kosten van retourzending komen voor  rekening van KV Sport. Indien de Klant gebruikmaakt van zijn Herroepingsrecht, meldt  hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het herroepingsformulier of op andere  ondubbelzinnige wijze aan KV Sport. KV Sport is gehouden het herroepingsformulier terstond, na de vraag van Klant, aan Klant ter beschikking te stellen. 
 2. Er bestaat geen Herroepingsrecht wanneer het Product (volgens specificaties) op maat is gemaakt. 
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de  Klant aangewezen en aan KV Sport bekendgemaakte derde, die niet de vervoerder is, het  Product heeft ontvangen of:
 4. a) Als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag  waarop de Klant, of een door hem aangewezen en aan KV Sport bekendgemaakte derde, het laatste Product heeft ontvangen. KV Sport mag, mits hij de Klant hier  voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een  bestelling van meerdere Producten met verschillende levertijden weigeren; 
 5. b) Als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen en aan KV Sport  bekendgemaakte derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;  of 
 6. c) Bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een  bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het  eerste Product heeft ontvangen.  
 7. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde  Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de in lid  1 vermelde melding terug te sturen. De Klant heeft de terugzendtijd in elk geval in acht  genomen indien hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verlopen.  
 8. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de  verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover  dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Het  uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren  zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.  
 9. Indien de Klant van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en  onbeschadigde Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze  mogelijk - in de originele verzendverpakking aan KV Sport retourneren, conform de  door KV Sport verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 10. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Klant.  
 11. Indien KV Sport de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze  mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een  ontvangstbevestiging.  
 12. In geval van ontbinding zal KV Sport het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding  terugbetalen. KV Sport is gerechtigd de waardevermindering van het Product in 

mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die  

waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan  noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.  10. Tenzij KV Sport aanbiedt het Product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen  tot hij het Product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het Product heeft  teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.  

 1. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft  gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending voor KV Sport  terugbetaald.  
 2. KV Sport gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt,  tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de  Klant.  
 3. Klachten over het Product kunnen worden gestuurd naar info@kvsport.nl. KV Sport zal  binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.  

Artikel 9. Conformiteit 

 1. KV Sport staat ervoor in dat het Product voldoet aan de Overeenkomst, de in het aanbod  vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en  op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke  bepalingen en/of overheidsvoorschriften.  
 2. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal KV Sport kosteloos en binnen  een redelijke termijn naar keuze van KV Sport het Product herstellen of, bij het ontbreken  van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of  niet van KV Sport gevergd kan worden, zal KV Sport het Product vervangen.  
 3. Indien KV Sport niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. KV Sport zal de redelijke  kosten die deze partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt vergoeden.  
 4. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk: a) wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of  redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte  Product of aard van het gebrek zich hiertegen verzet; 
 5. b) bij beschadiging door opzet of nalatigheid van Klant; 
 6. c) bij normale slijtage; en/of
 7. d) bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing  of -voorschriften.  

Artikel 10. Garanties 

 1. Indien in de Overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. KV  Sport garandeert dat het verkochte aan de Overeenkomst beantwoordt, dat het zonder  gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat de Klant voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee  kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door de Klant. 
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen KV Sport en de Klant een zodanige  risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie  steeds volledig voor rekening en risico van KV Sport komen en dat KV Sport zich ter  zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in  de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij de Klant bekend was of bekend had kunnen  zijn door het verrichten van onderzoek. 
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van  onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - de Klant of  derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of  het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 
 4. Indien de door KV Sport verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde  geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt  verstrekt. 

Artikel 11. Onderzoek, reclames 

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval  binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Klant te  onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen  partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen  die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen  moeten binnen 14 dagen na de dag van aflevering van de goederen door de Klant schriftelijk bij KV Sport worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft KV Sport het recht  om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en de Klant een  creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. 
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal,  maat of afwerking kunnen niet aan KV Sport worden tegengeworpen. 
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald Product hebben geen invloed op andere  Producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde Overeenkomst. 
 6. Na het verwerken van de goederen bij de Klant worden geen reclames meer  geaccepteerd. 

Artikel 12. Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke  uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten handelingen te  wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan.  
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan  het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. KV Sport stelt  de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve  consequenties heeft, licht KV Sport de Klant hierover vooraf schriftelijk in.  4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft KV Sport daarbij aan in  hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van deze  prijs tot gevolg heeft.  
 4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan KV Sport geen  meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van  omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.  

Artikel 13. Oplevering en risico-overgang 

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten ligt bij KV Sport tot het  moment van bezorging aan de Klant of een door hem vooraf aangewezen en aan KV  Sport bekendgemaakte derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
 2. Zodra het gekochte door de Klant in ontvangst is genomen, gaat het risico over van KV  Sport naar de Klant. 

Artikel 14. Monsters en modellen 

 1. Is aan de Klant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed  slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat het te leveren Product daaraan behoeft  te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat het te  leveren Product wel daarmee zal overeenstemmen. 

Artikel 15. Levering 

 1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn. Dit houdt in dat alle kosten voor de  Klant zijn. 
 2. KV Sport zal de grootste mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst  nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.  
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan KV Sport kenbaar heeft gemaakt.  4. De Klant dient het juiste adres en e-mailadres door te geven aan KV Sport. Ook  eventuele wijzigingen hiervan dienen tijdig door gegeven te worden aan KV Sport. Indien de Klant een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra  verzendkosten voor rekening van de Klant. 
 4. KV Sport zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een  andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt,  of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,  ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst  bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te  ontbinden.  
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal KV Sport het bedrag dat de Klant reeds heeft  betaald onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.  7. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat KV Sport deze bij hem  aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de  Overeenkomst ter beschikking worden gesteld. 
 6. Indien de Klant afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of  instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is KV Sport gerechtigd de zaak voor  rekening en risico van de Klant op te slaan.
 7. Indien de zaken worden bezorgd, is KV Sport gerechtigd eventuele bezorgkosten in  rekening te brengen. 
 8. Indien KV Sport gegevens van de Klant nodig heeft voor de uitvoering van de  Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Klant deze gegevens aan KV Sport ter  beschikking heeft gesteld. 
 9. Een door KV Sport opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale  termijn. Bij overschrijding van de termijn moet de Klant KV Sport schriftelijk in gebreke  stellen. 
 10. KV Sport is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders  schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.  KV Sport is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren. 

Artikel 16. Overmacht 

 1. Kan KV Sport niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de  Overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door de Klant geleden schade. KV Sport is tevens niet gehouden tot het nakomen van enige  verplichting, indien zij daartoe gehinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te  wijten is aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee KV  Sport ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening kon houden en ten  gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door  de Klant kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar,  burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming,  aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde  overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van  KV Sport.  
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven  waarvan KV Sport afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet aan de  contractuele verplichtingen jegens KV Sport voldoen, tenzij zulks aan KV Sport te  verwijten is.  
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan KV Sport niet  aan zijn verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen 

opgeschort zolang KV Sport niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de  vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht  de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

 1. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft de Klant het recht de  Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een  aangetekende brief. 

Artikel 17. Overdracht van rechten 

 1. Rechten van de Klant uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen aan  derden zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze  bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel  3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  
 2. KV Sport is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met de Klant door een enkele kennisgeving aan de Klant aan een derde over te dragen.  

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 

 1. De bij KV Sport aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom  van KV Sport totdat de Klant de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan  KV Sport zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden  voldaan, heeft KV Sport het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het  overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een  verlate levering kan in dat geval niet aan KV Sport worden tegengeworpen.  
 3. KV Sport is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te  verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
 4. KV Sport verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan de Klant geleverde zaken te  verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede  tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.  
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs  niet conform afspraak is voldaan, heeft KV Sport het recht van retentie. De zaak wordt  dan niet geleverd totdat de Klant volledig en conform afspraak heeft betaald.  
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van de Klant zijn de  (betalings)verplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 19. Aansprakelijkheid 

 1. KV Sport is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals  winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen of overige soortgelijke  financiële verliezen evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.  
 2. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de  uitvoering van een Overeenkomst, is steeds beperkt tot maximaal de prijs van het  Product. 
 3. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van KV Sport voor schade die het gevolg is van  opzet of bewuste roekeloosheid van KV Sport of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

Artikel 20. Klachtplicht 

 1. KV Sport beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt  de klacht Overeenkomstig deze klachtenprocedure.  
 2. Koper is verplicht klachten over de uitvoering van de Overeenkomst direct te melden  aan KV Sport. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de  tekortkoming, zodat KV Sport in staat is hierop adequaat te reageren.  
 3. Bij KV Sport ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn van 5 werkdagen,  gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar  langere verwerkingstijd vraagt, wordt door KV Sport binnen de termijn van 5  werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de  Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.  
 4. Is een klacht gegrond, dan is KV Sport gehouden het goed te herstellen en eventueel te  vervangen. 

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere Overeenkomst, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen KV Sport en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar KV Sport is gevestigd/praktijk  houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen  tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze Algemene  Voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige  bepalingen onverminderd van kracht.